Составитель
Редактор
Количество страниц
195
Год выпуска
2002
ISBN
86-903099-0-X
Издательство
Београд

Загонетка сионских протокола

Платонов О. А.

Перевод на сербский книги Олега Платонова "Протоколы сионских мудрецов".

Перевод осуществил Мирослав Ивановиħ.

Књига познатог руског историчара О. Платонова jе посвеħена изучавању наjзагонетниjег и наjужасниjег документа XX века - Протокола сионских мудраца. Оваj документ jе производ jудеjско-талмудске мисли и представља програм таjног рата против Хришħанске цивилизациjе. Аутор прати историjу овог документа од поjављивања до наших дана и његово место и улогу у масонским и ционистичким организациjама светских господара.

Искоришħени су раниjе необjављени материjали са Бернског процеса и преписка његових учесника из чега се види да су сведочења оних коjи су оспоравали аутентичност Сионских протокола била фалсификована и унапред плаħена од jевреjскиx организациjа.

* * *

Досадашњи преводи Протокола на српски jезик коjи се увелико прештампаваjу последњих година су чисти фалсификати, пуни намерних грешака са циљем да се омете упознавање читалаца са овим застрашуjуħим документом. Сада, после jедног века, имамо први коректан превод Протокола.